Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Bitki Moleküler Genetiği Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


GENOMİK DNA İZOLASYONU VE RAPD PCR MARKIRLARA DAYALI POLİMORFİZM ÇALIŞMALARI


TRANSGENİK BİTKİLERDE GEN ENTEGRASYON ANALİZİ Fiber-FISH, qRt-PCR, PCR, Southern-Blot Teknikleri Kullanılarak


FİBER FISH FLORESAN MİKROSKOP GÖRÜNTÜLEME


ELEKTRON MİKROSKOP SYNAPTONEMAL KOMPLEKS ANALİZLERİ


KARYOTİP ANALİZİ


POPULASYON GENETİĞİ VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALARI Sitotoksite, genotoksisite ve Bitki Bio-assayi çalışmaları (çevresel ajanlar ve gıda ürünleri üzerinde), NOR bandlama tekniği, mutant bitki oluşturma, mayotik analizler, karyotip analizlerine dayalı
Gerçekleştİrİlen Projeler


Hordeum vulgare’de Mayotik RAD51 Dağılımının Ultrastrüktürel ve İmmünolabelleme Analizleri GTÜ BAP Projesi


Transgenik Tütün Bitkisinde fiber-FISH ve DNA Biyosensörlerine Dayalı Gen Entegrasyon Analizleri GTÜ BAP Projesi


İstanbul’daki Bazı Çocuk Parklarının Kum Havuzlarındaki Ağır Metal Kirliliğinin ve Bunun Neden Olduğu Genotoksisitenin Belirlenmesi PROJEM İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi


’Quantum dot etiketli prob’ların fiber-FISH analizlerinde kullanımı GTÜ BAP Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğrt.Üyesi Sema Tülay HEKİMBAŞI 0262 605 25 11

Flag Counter