Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Bitki Sistem Biyolojisi Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


MİCRORNA’LARIN TRANSKRİPSİYONEL ANALİZLERİ


MİRNA MİCROARRAY VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİ


KANTİTATİF RT-PCR İLE GEN EKSPRESYON ANALİZLERİ


FLOW SİTOMETRE İLE DNA MİKTARININ VE ENDOPLOİDİ SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

FLÖRESAN MİKROSKOBU İLE HÜCRE BÖLÜNMESİ SAFHALARININ DNA’LARI BOYAYARAK İNCELENMESİ


DIC MİKROSKOBU İLE MONOKOT VE DİKOT HÜCRE UZUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ


BÜYÜMENİN KİNEMATİK ANALİZLERİ; HÜCRE DÖNGÜSÜ SÜRESİ, BÖLÜNEN HÜCRE SAYISI, HÜCRE ÜRETİMİ GİBİ PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ


KURAKLIK VE ÜŞÜME GİBİ STRESLER ALTINDA BİTKİ YETİŞTİRİLMESİ VE BÜYÜME İNHİBİSYONUNUN MORFOLOJİK VERİLERLE HESAPLANMASI


SPEKTROFOTOMETRE İLE ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ


DNA/RNA İZOLASYONU, CDNA SENTEZİ VE AMPLİFİKASYONU
Gerçekleştİrİlen Projeler


Mısır (Zea mays L.) Fidelerinin Üşüme Stresine Toleransı ve Büyüme İşlevlerinde miRNA Genlerinin Rolünün Belirlenmesi TÜBİTAK KBAG
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğretim Üyesi Fatma AYDINOĞLU 0262 605 25 71

Flag Counter