Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


GENOMİK VE CDNA KÜTÜPHANELERİNİN HAZIRLANMASI


BİYOAKTİF METABOLİT ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA HÜCRE İÇİNDE BAZI SPESİFİK GENLERİN AŞIRI İFADELERİ


BİYOAKTİF METABOLİT ÜRETİMİ VE BAZI SPESİFİK GENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÖSTERMEK İÇİN KNOCKOUT BAKTERİ MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI


DNA- PROTEİN ETKİLEŞİMLERİNİ ÇALIŞMAK İÇİN EMSA (ELECTROPHORETIC MOBILITY SHIFT ASSAY) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI


KONVANSİYONEL VE MOLEKÜLER MUTASYON TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI


SOUTHERN, NORTHERN, WESTERN BLOT TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI


TRANSKRİPSİYONEL ANALİZ
Gerçekleştirilen Projeler


STREPTOMYCES COELİCOLOR POLİFOSFAT KİNAZ GENİNİN (PPK) ANTİBİYOTİK BİYOSENTEZİNE ETKİSİ GYTE BAP Projesi


FOSFAT METABOLİZMASI DEĞİŞTİRİLMİŞ MUTANT STREPTOMYCES COELİCOLOR SUŞLARININ FARKLI STRES FAKTÖRLERİNE TOLERANSI GYTE BAP Projesi


EKZOPOLİFOSFATAZ (PPX) GENİNDEN YOKSUN BACİLLUS THURİNGİENSİSSUBSP. İSRAELENSİS SUŞUNDA ENDOTOKSİN BİYOSENTEZİ GYTE BAP Projesi


STREPTOMYCES COELİCOLOR’DA POLİ-3HİDROKSİBUTİRAT (PHB) YOKSUNLUĞUNUN ANTİBİYOTİK ÜRETİMİNE ETKİSİ GYTE BAP Projesi


LACTOCOCCUS LACTİS FHUR GENİNİN NİSİN ÜRETİMİNE ETKİSİ GYTE BAP Projesi


LACTOCOCCUS LACTİS RPİA GENİNİN ÇOKLU KOPYALARININ NİSİN BİYOSENTEZİNE ETKİSİ GYTE BAP Projesi


BACİLLUS THURİNGİENSİS’İN BİYOİNSEKTİSİD (ENDOTOKSİN) ÜRETME KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA FOSFAT METABOLİZMASININ DEĞİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK Projesi


POLİFOSFAT KİNAZ (PPK)GENİNDEN YOKSUNBACİLLUS THURİNGİENSİS MUTANT SUŞUNDA ENDOTOKSİN BİYOSENTEZİ TÜBİTAK Projesi


FOSFAT METABOLİZMASI DEĞİŞTİRİLMİŞ İKİ BACİLLUS THURİNGİENSİSSUŞUNUN PROTEOMİK ANALİZİ TÜBİTAK Projesi


BACİLLUS SUBTİLİSKATALAZ GENİNİN (CATE) LACTOCOCCUS LACTİS’İN OKSİDATİF STRES TOLERANSINA ETKİSİ VE REKOMBİNANT SUŞTA NİSİN ÜRETİMİ TÜBİTAK Projesi


“SINIRLANDIRILMIŞ CEVAP”, “POLİFOSFAT” VE “PROTEİN YIKIMI” METABOLİZMALARI ARASINDAKİ MOLEKÜLER ETKİLEŞİMLERİNSTREPTOMYCES COELİCOLOR’DA ANTİBİYOTİK ÜRETİMİNE ETKİSİ TÜBİTAK Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Elektroporatör (BioRad Gene-Pulser Xcell)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Sedef TUNCA GEDİK 0262 605 25 09-25 34

Flag Counter