Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Kanser Sinyal İleti ve Apoptoz Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


POTANSİYEL ANTİ-KANSEROJEN İLAÇLARIN HÜCRE CANLILIĞI VE HÜCRE PROLİFERASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOLORİMETRİK, FLUOROMETRİK VE LUMİNOMETRİK ÖLÇÜMLER KULLANARAK BELİRLENMESİ


OLASI ANTİ-KANSEROJEN AJANLARIN DOZ BAĞIMLI SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN TEKLİ VE ÇOKLU İLAÇ UYGULAMALARIYLA BELİRLENMESİ


POTANSİYEL APOPTOZ İNDÜKLEYİCİ AJANLARIN ENZİMATİK ASSAYLER VE FLORESAN MİKROSKOPİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK KARAKTERİZE EDİLMESİ


HÜCRELERDEKİ PROTEOMİK DEĞİŞİKLİKLERİN AJAN UYGULAMALARI SONRASINDA TESPİT EDİLMESİNDE SDS PAGE, WESTERN BLOT, İMMUNO BLOT SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI


GENOMİK TEMELLİ GÖRÜNTÜLEMELERLE AJAN UYGULAMALARININ TAKİBİNDE GEN EKSPRESYON SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN NİTEL VE NİCEL OLARAK REALTİME ANALİZLERİNİN YAPILMASI


HÜCRE DÖNGÜSÜ VE APOPTOZ’UN FLOW SİTOMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ


2D VE 3D HÜCRE ANALİZLERİ


SİRNA TRANSFEKSİYON UYGULAMALARI
Gerçekleştirilen Projeler


QUERCETİN’İN MALİGNANT MEZOTELİOMA HÜCRE PROLİFERASYONU, HÜCRE SİKLUSU, APOPTOSİS VE SİNYAL İLETİ MEKANİZMALARINA ETKİLERİNİN ANALİZİ TUBITAK TBAG 2336 Projesi


PİRÜVAT DEHİDROGENAZ ENZİM KOMPLEKSİ İLE PİRÜVAT DEHİDROGENAZ KİNAZ VE FOSFATAZ İZOENZİMLERİNİN AKTİVİTELERİNİN VE EKSPRESYONLARININ MEME KANSERİ VE MALİGNANT MEZOTELİOMA HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ TÜBİTAK TBAG Projesi


KAFEİK ASİT,O-KUMARİK ASİT VE VANİLİK ASİT’İN STAT YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN MALİGNANT MEZOTELYOMA HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ TÜBİTAK BİDEB 2209 Projesi


EFFECT OF NİGELLA SATİVA AND URTİCA DİOİCA EXTRACTS ON MALİGNANT MESOTHELİOMA CELLS TÜBİTAK BİDEB 2209 Projesi


HALOFUGİNONUN STAT PROTEİNLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN MEZOTELYOMA HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ TÜBİTAK BİDEB 2209 Projesi


TGFSS BAĞIMLI SMAD3 VE EGFR BAĞIMLI STAT3 SİNYAL YOLAKLARINA VE BU YOLAKLARIN ETKİLEŞİMİNE HALOFUGİNONE’NUN ETKİSİNİN 2D VE 3D KOLON KANSERİ HÜCRELERİNDE ARAŞTIRILMAS TÜBİTAK KBAG Projesi


AROMATASE ENZİM İNHİBİTÖRLERİ FADROZOLE (AFEMA) VE VOROZOLE (RİVİZOR)’UN ÖSTROJEN RESEPTÖR (ERΑ VE ERB) VE PROGESTERON RECEPTOR PROTEİNLERİNE VE MEME KANSERİ HÜCRELERİNE ETKİSİNİN İN VİTROİNCELENMESİ GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


KANSER TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞTİRİLEN AJANLARIN, EGF RESEPTÖRLERİNİN SİNYAL İLETİ YOLLARINDA, HÜCRE SİKLUSUNDA VE APOPTOSİSDE ETKİLERİNİN İNSAN MEZOTELİOMA HÜCRELERİNDE ARAŞTIRILMASI GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


SODYUM BÜTİRAT’IN APOPTOTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


SPERM KRİYOPREZERVASYONU’NUN SİNYAL YOLAKLARI, APOPTOZ VE SPERM PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


GALLİK ASİT’İN ANTİ-PROLİFERATİF VE APOPTOTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


BETULİNİK ASİT VE ALTIN BİLEŞİKLERİNİN ETKİ MEKANİZMALARININ MALİGNANT MEZOTELYOMA HÜCRELERİNE ETKİSİ GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


OKSAMAT VE DİKLOROASETATAT’IN MALİGNANT MEZOTELYOMA HÜCRELERİNDE ANTİKARSİNOJENİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


O-COUMARİC ACİD, CAFFEİC ACİD, VANİLİC ACİD’İN EGFR BAĞIMLI SİNYAL YOLAKLARINA ETKİLERİNİN AKCİĞER HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Asuman ZERGEROĞLU 0262 605 25 13-25 50

Flag Counter