Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Moleküler Genetik Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


GEOBACİLLUS KAUSTOPHİLUS’A AİT ATP-BAĞIMLI LON, HSLVU, FTSH GİBİ PROTEAZLARIN E. COLİ’ DE KLONLANMASI


REKOMBİNAT PROTEAZLARIN E. COLİ’ DEN SAFLAŞTIRILMASI


SAFLAŞTIRILAN PROTEAZLARIN PROTEOLİTİK VE ATPAZ AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYONLARI


LON VE FTSH PROTEAZ GENLERİNİN BİYOFİLM OLUŞUMUNDA VE HÜCRE İÇİNDEKİ DİĞER ETKİLERİNİ BELİRLEMEK AMACI İLE GEN DELESYON ÇALIŞMALARI


TERMOFİLİK KAYNAKTAN ELDE EDİLEN VE L-ASPARAJİNAZIN ÇEŞİTLİ KANSER TÜRLERİNDE ANTİTÜMÖR AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARI
Gerçekleştirilen Projeler


Sınırlandırılmış cevap”, “polifosfat” ve “protein yıkımı” metabolizmaları arasındaki moleküler etkileşimlerin Streptomyces coelicolor’da antibiyotik üretimine etkisi TÜBİTAK Projesi


Termofilik Geobacillus kaustophilus L-Asparajinazın antitümör etkisinin belirlenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Bacillus thrungiensis’de Lon yoksunluğunun pestisidal kristal protein üretimine etkisi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Geobacillus kaustophilus ftsh geninin in E. coli’de klonlanması, ekspresyonu ve biyokimyasal karakterizasyonu GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Brevibacillus laterosporus, Bacillus cereus DSM 4312 türlerindeki siderofor üretiminin belirlenmesi optimizasyonu ve siderofor üretiminin Hg, Ni, Fe ve Co ağır metalleri varlığındaki Değişimi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Lipaz geninin termofilik Geobacillus kaustophilus’dan klonlanması, ekspresyonu ve saflaştırılması GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


ATP-bağımlı Lon proteaz geninin Geobacillus kaustophilus’tan klonlanması, DNA dizisinin belirlenmesi ve ekspresyonu GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


ATP-bağımlı proteaz geninin Geobacillus kaustophilus’dan klonlanması, dizilenmesi ve ekspresyonu GTÜ Bilimsel Araştırma Projesii
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğretim Üyesi F.İnci ÖZDEMİR 0262 605 25 16 – 25 35

Flag Counter